مرا دردیست دور از تو …

توضیحات

مرا دردیست دور از تو

که در دست توست درمانش