توضیحات

زمان عیش و طرب در خمار می گذرد

بیا باده که کارم ز کار می گذرد

به هوش باش که می در قدح نمی ماند

پیاله گیر که فصل بهار می گذرد

عارف قزوینی